Bruikleenvoorwaarden NAD Nuis

1. Verzekering

 • De voorwerpen met de daarbij behorende verpakkings- en tentoonstellingsmiddelen dienen door de bruikleennemer te worden verzekerd d.m.v. een Nederlandse "all-risk" polis, vanaf het ogenblik dat zij van hun plaats in het NAD worden genomen, tot en met het ogenblik dat zij daar terugkeren of op een andere, door de bruikleengever goedgekeurde plaats.

2. Verpakking en transport

 • De bruikleengever draagt zorg voor de verpakking van de voorwerpen. Het verpakkingsmateriaal blijft eigendom van de bruikleengever. Na afloop van de bruikleen worden de voorwerpen door de bruikleennemer in hun oorspronkelijke verpakking geretourneerd.
 • Het vervoer van de voorwerpen, zowel heen als terug, komt voor rekening van en onder verantwoordelijkheid van de bruikleennemer. Het transport en de behandeling van de voorwerpen geschiedt in overleg met de bruikleengever.

3. Gebruik en verblijfplaats

 • De voorwerpen dienen tussen vertrek uit en aankomst in het depot niet voor andere doeleinden te worden gebruikt dan die welke de bruikleengever bekend zijn.
 • Iedere voorgenomen wijziging van de verblijfplaats van het bruikleen wordt onmiddellijk gemeld aan de bruikleengever, en vindt alleen plaats na uitdrukkelijke toestemming van de bruikleengever.
  N.B. Ook het tijdelijk verplaatsen naar het eigen depot van bruikleennemer geldt in deze als een wijziging van verblijfplaats en gebruiksdoeleinde.

4. Klimaat

 • Er dient gezorgd te worden voor een passende klimaatbeheersing. Bij kwetsbare voorwerpen moeten passende voorzorgsmaatregelen worden genomen.

5. Veiligheid en vitrines

 • De bruikleennemer dient maatregelen te nemen tegen brand, inbraak, diefstal, vermissing en vandalisme.
 • Voorwerpen worden, indien geëxposeerd, in een dichte, voldoende beveiligde vitrine geplaatst.
 • Het monteren van voorwerpen in een vitrine op een andere wijze dan "los liggend" of "los staand" dient op voorhand aan de bruikleengever ter goedkeuring te worden voorgelegd.
 • In overleg met de bruikleengever kan ertoe besloten worden om grote voorwerpen buiten een vitrine op te stellen.
  Grote voorwerpen die buiten vitrines worden opgesteld, moeten zodanig worden opgesteld dat ze niet uitnodigen tot aanraken.

6. Schade of verlies

 • Bij vermissing of beschadiging van voorwerpen wordt de bruikleengever direct op de hoogte gebracht.
 • De kosten voor het herstel van gedurende de bruikleenperiode opgetreden beschadigingen komen voor rekening van de bruikleennemer. Hieronder valt ook schade door derden.
 • Bij vermissing of diefstal zal (de verzekering van de) bruikleennemer de volledige verzekerde waarde van het voorwerp aan de bruikleengever voldoen.

7. Vermelding en reproductie

 • In opschriften, in catalogi en in andere voor publieksogen bestemde informatie wordt de bruikleengever vermeld als: Noordelijk Archeologisch Depot.
 • Het afbeelden van de voorwerpen in folders, posters, boeken of op internet is alleen toegestaan na goedkeuring door de bruikleengever.

8. Inspectie en tussentijdse beëindiging

 • De bruikleengever wordt gelegenheid geboden de bruiklenen te inspecteren. Indien de voorwerpen onzorgvuldig zijn of worden behandeld of voor andere doeleinden worden gebruikt dan die welke de bruikleengever bekend zijn; is bruikleengever gerechtigd de bruikleenovereenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen.

Naast al het bovengenoemde doet bruikleennemer alles wat van een goed bruikleennemer mag worden verwacht om de voorwerpen op zo zorgvuldig mogelijke wijze te behandelen.